Учителю-предметнику

Асноўныя нарматыўныя дакументы настаўніка па прадметах:

 1. Беларуская мова глядзець;
 2. Беларуская літаратура глядзець;
 3. Руская мова глядзець; 
 4. Руская літаратура глядзець;
 5. Англійская мова глядзець;
 6. Матэматыка глядзець;
 7. Інфарматыка глядзець;
 8. Хімія глядзець;
 9. Біялогія глядзець;
 10. Геаграфія глядзець;
 11. Сусветная гісторыя глядзець;
 12. Гісторыя Беларусі глядзець;
 13. Мастацтва глядзець;
 14. Грамадазнаўства глядзець
 15. Працоўнае навучанне глядзець;
 16. Чалавек і свет глядзець;
 17. Фізіка глядзець;
 18. Фізічная культура і здароўе глядзець;
 19. Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка глядзець;
 20. Асновы бяспекі жыццядзейнасці глядзець;
 21. Астраномія глядзець;
 22. Чарчэнне глядзець.

Нарматыўная дакументацыя настаўнікаў пачатковых класаў:

1 клас                2 клас                3 клас                4 клас

ПЛАН РАБОТЫ МЕТАДЫЧНЫХ АБ’ЯДНАННЯЎ   2020/2021 навучальны год

Метадычная тэма на 2020/2021 навучальны год

удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў як фактар павышэння якасці адукацыйнага працэсу.

 

Мэта

стварэнне ўмоў для неперарыўнага павышэння ўзроўню прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў, укараненне імі сучасных адукацыйных тэхналогій, забеспячэнне выніковасці адукацыйнага працэсу.

 

Задачы:

садзейнічаць паглыбленню ведаў педагогаў аб сучасных падыходах і спосабах арганізацыі самастойнай і калектыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў; удасканальванне методыкі выкладання вучэбных прадметаў;

ствараць умовы для асваення педагогамі спосабаў арганізацыі навучання вучняў з шырокім выкарыстаннем сучасных сродкаў камунікацыі, онлайн-узаемадзеяння, дыстанцыйнага навучання і адукацыйных Інтэрнэт-рэсурсаў;

спрыяць праходжанню педагогамі працэдуры атэстацыі на павышэнне кваліфікацыйнай катэгорыі;

працягваць работу па вывучэнні, абагульненні і распаўсюджванні эфектыўнай педагагічнай практыкі праз публікацыі ў навукова-метадычных часопісах, удзел у семінарах, канферэнцыях, конкурсах педагагічнага майстэрства;

інфармаваць педагогаў аб нарматыўным прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу.

 

 

ПЛАН

РАБОТЫ МЕТАДЫЧНЫХ АБ’ЯДНАННЯЎ

 

2020/2021 навучальны год

 

Пасяджэнні

метадычнага аб’яднання настаўнікаў, якія выконваюць функцыі класных кіраўнікоў

Асноўныя накірункі выхаваўчай, ідэалагічнай і сацыяльнай работы ўстановы адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе

жнівень

Саўчык А.І.

Прафілактыка процівапраўных паводзін непаўналетніх як аснова папярэджання злачынстваў і правапарушэнняў

лістапад

Саўчык А.І.

Фарміраванне культуры бяспекі жыццядзейнасці  вучняў

студзень

Саўчык А.І.

Педагагічны дыялог з сям’ёй: асновы канструктыўнага ўзаемадзеяння

красавік

Саўчык А.І.

 

Пасяджэнні

метадычнага аб’яднання

настаўнікаў пачатковых класаў

Асаблівасці арганізацыі  адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе

жнівень

Вансовіч В.У.

Кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўніка як сродак стымулявання вучэбнай дзейнасці вучняў

лістапад

Вансовіч В.У.

Фарміраванне чытацкай граматнасці вучняў пачатковых класаў у працэсе рашэння практыка-арыентаваных задач

люты

Вансовіч В.У.

Кіраванне самастойнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасцю вучняў пачатковых класаў пры выкананні дамашніх заданняў

красавік

Вансовіч В.У.

Пасяджэнні

метадычнага аб’яднання настаўнікаў

прадметаў гуманітарнага цыклу

Нарматыўнае правовое і вучэбна-метадычнае суправаджэнне адукацыйнага працэсу па прадметах гуманітарнага цыклу ў 2020/2021 навучальным годзе

жнівень

Саўчык Т.А.

Сучасны ўрок: падыходы, тэхналогіі, метады

лістапад

Саўчык Т.А.

Рэалізацыя міжпрадметных сувязей на ўроках гуманітарнага цыклу з мэтай павышэння пазнавальнай дзейнасці вучняў

люты

Саўчык Т.А.

Неперарыўная самаадукацыя педагогаў – ключ да поспеху вучня і настаўніка на ўроку

красавік

Саўчык Т.А.

Пасяджэнні метадычнага аб’яднання

настаўнікаў прадметаў

прыродазнаўча-матэматычнага цыклу

Нарматыўнае правовое і вучэбна-метадычнае суправаджэнне адукацыйнага працэсу па прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыклу ў 2020/2021 навучальным годзе

жнівень

Міхайлава В.П.

Фарміраванне прадметных і метапрадметных кампетэнцый на ўроках прыродазнаўча-матэматычнага цыклу

снежань

Міхайлава В.П.

Кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўніка як сродак стымулявання вучэбнай дзейнасці вучняў

люты

Міхайлава В.П.

Сучаснае інфармацыйна-адукацыйнае асяроддзе як сродак прыцягнення вучняў у вучэбна-пазнавальную дзейнасць

красавік

Міхайлава В.П.

 

 

 

 

 

свернуть

Памятка по анализу и самоанализу урока

Схема самоанализа урока

 

 1. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе? Связан ли он с предыдущими, на что в них опирается? Как этот урок работает на последующие уроки? В чём его специфика?
 2. Какова характеристика реальных учебных возможностей учащихся данного класса? Какие особенности учащихся были учтены мною при планировании урока? Опиралась ли на диагностику общеучебных специальных умений?
 3. Какие задачи я решаю или решила на уроке:

общеобразовательные;

воспитательные;

развивающие?

Была ли обеспечена их комплектность? Какие задачи были для меня главными, стержневыми, как учла в задачах особенности класса и отдельных групп школьников?

 1. Почему выбранная структура урока была рациональна для решения этих задач? Рационально ли выделено время для опроса изученного нового материала, закрепления, разбора домашнего задания (если урок комбинированный)? Существовала ли логическая связь между различными этапами урока.
 2. На что делается главный акцент на уроке и почему? Выделен ли объект прочного усвоения, т.е. из всего рассказанного ясно и чётко выделить главное, чтобы дети не потерялись в объёме второстепенного?
 3. Какое сочетание методов обучения выбрано для раскрытия главного материала? Дайте обоснование выбору методов обучения.
 4. Какое сочетание форм обучения было выбрано для раскрытия нового материала и почему? Необходим ли дифференцированный подход к учащимся? Что положено в основу дифференциации? Что дифференцировалось: только объём, или только содержание, или степень помощи, оказанной учащимся, или всё в совокупности?
 5. Как был организован контроль усвоения знаний, умений, навыков учащихся? В каких формах и какими методами он осуществлялся?
 6. Как использовался на уроке учебный кабинет? Целесообразно ли использовались средства обучения?
 7. За счёт чего поддерживалась высокая работоспособность учащихся в течение всего урока?
 8. За счёт чего на уроке поддерживалась психологическая атмосфера, в чём конкретно проявилась культура вашего общения с группой, классом? Как учитель поведёт себя в критической ситуации? Как было реализовано воспитательное влияние личности преподавателя?
 9. Как и за счёт чего обеспечивались на уроке рациональное использование времени, предупреждение перегрузки?
 10. Какие были продуманы запасные ходы для непредвиденной ситуации? Были ли предусмотрены иные методические варианты проведения урока?
 11. Удалось ли полностью реализовать все поставленные задания? Если не удалось, то почему? Какие? Когда планируем выполнение нереализованных заданий?

 

 

Анализ урока

 1. Анализ целей урока и их достижения
 • оценка правильности и обоснованности определения учителем задач образования, воспитания и общего развития учащихся. Их направленность на высокий конечный учебно-воспитательный результат урока;
 • учёт при определении целей урока его места в системе уроков;
 • целенаправленность деятельности учителя и учащихся на уроке;
 • достижение целей, учебно-воспитательная результативность урока как основной критерий оценки урока и его слагаемых.

 

 1. Анализ содержания урока
 • реализация воспитательного потенциала содержания урока;
 • дифференциация и интеграция знаний;
 • чёткое выделение учителем основного содержания темы как объекта прочного усвоения на уроке;
 • использование на уроке различных источников знаний;
 • включение в содержание темы сведений о новейших достижениях науки, техники, культуры;
 • реализация принципа политехнизма, раскрытие значения знаний для практики, показ их применения на предприятиях, в быту, в сфере общественных отношений, включение в ход урока профориентационного и краеведческого материала;
 • включение в содержание урока деятельности по развитию учебных умений и навыков;
 • содержание ответов учащихся и комментария учителя.

 

 1. Методика проведения урока
 • соответствие использованных методов цели и содержанию урока, эффективность их применения;
 • интенсивность учебной деятельности школьников на уроке;
 • организация самостоятельной работы учащихся на разных этапах урока;
 • использование нетрадиционных педагогических технологий (изучение материала крупными блоками, использование опор, приёма, опережения и т.д.);
 • методика развития общих учебных умений и навыков;
 • методы проверки знаний. Сочетание текущей проверки с тематической, обоснованность оценки знаний;
 • эффективность использования на уроке наглядности, технических средств;
 • оптимальность выбора учителем сочетания форм обучения - индивидуальной, парной, групповой, коллективной в рамках фронтальной;
 • организация домашней работы.

 

 1. Организация урока
 • тип и структура урока, их соответствие цели, содержанию и методам, перестройка структуры в целях повышения эффективности урока;
 • подготовка учащихся к уроку (наличие на партах тетрадей, учебников, ручек и т.д.);
 • постановка учебных задач, определение плана предстоящей работы;
 • организационная чёткость, рациональное распределение и использование учебного времени;
 • поведение учащихся на уроке, их прилежание;
 • подведение итогов урока.

 

 1. Условия проведения урока
 • обстановка в классе: чистота, освещённость, проветрено ли помещение, размещение учащихся. Физкультпаузы.
 • учёт учителем возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Формирование мотива и умения;
 • микроклимат на уроке. Стиль взаимоотношений учителя и учащихся, реализация идей педагогики сотрудничества. Собранность и самообладание учителя, его оптимизм.

 

 1. Выводы
 • общая оценка урока по его результативности: образовательной и воспитательной эффективности, содействие общему развитию учащихся, степени усвоения основного содержания новой темы непосредственно на уроке;
 • краткая характеристика основных достоинств и упущений;
 • учёт ранее высказанных замечаний и рекомендаций.

 

 1. Предложения
 • рекомендации по закреплению и развитию положительных качеств урока;
 • предложения (предписания) по повышению результативности урока;
 • советы по совершенствованию технологии урока;

рекомендации по изучению соответствующей литературы, посещению уроков

свернуть

В помощь учителю

В 2020/2021 учебном году организация образовательного процесса будет осуществляться по четвертям в следующие сроки:

первая четверть – с 1 сентября 2020 г. по 31 октября 2020 г.;

вторая – с 9 ноября 2020 г.  по 24 декабря 2020 г.;

третья – с 11 января 2021 г. по 27 марта 2021 г.;

четвертая – с 5 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г.

 

На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:

осенние – 8 дней с 1 ноября 2020 г.  по 8 ноября 2020 г. включительно;

зимние – 17 дней с 25 декабря 2020 г.  по 10 января 2021 г. включительно;

весенние – 8 дней с 28 марта 2021 г.  по 4 апреля 2021 г.  включительно;

летние – 92 дня с 1 июня 2021 г.  по 31 августа 2021 г., для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 82  дня с 11 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. включительно.

Для учащихся I–II классов (ІІІ классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 15 февраля 2021 г. по 21 февраля 2021 г. продолжительностью 7 дней.

 

 

Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения инфекции COVID-19, изложены в главе 7 санитарных норм и правил, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217

Инструктивно-методическое письмо «О деятельности учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, в 2020/2021 учебном году

Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацы

О переводе отметок

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «Об использовании современных информационных технологий в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования в 2020/2021 учебном году»

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь «Об организации работы библиотек учреждений образования, реализующих образовательную программу общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от18 июня 2020 г. № 135 «О перечне учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формах проведения выпускных экзаменов в 2020/2021 учебном году»

Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 6 мая 2020 г. № 83 «Аб тыпавых вучэбных планах агульнай сярэдняй адукацыі»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 декабря 2017 г. № 164 «Об установлении перечня документов, обязательных для ведения отдельными педагогическими работниками, и исключения практики привлечения педагогических работников к выполнению работ, не относящихся к выполнению их трудовых функций»

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «Об организации в 2020/2021 учебном году образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий при реализации образовательных программ общего среднего образования»

Приложение 1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА І СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Приложение 2 АСАБЛІВАСЦІ АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНЫХ ПРАДМЕТАЎ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА» І «БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА»

Приложение 3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «РУССКИЙ ЯЗЫК» И «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Приложение 4 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Приложение 5 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Приложение 6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»

Приложение 7 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕЛОВЕК И МИР»

Приложение 8 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ» И «ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ»

Приложение 9 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ»

Приложение 10 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

Приложение 11 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Приложение 12 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Приложение 13 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ»

Приложение 14 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

Приложение 15 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Приложение 16 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Приложение 17 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ»

Приложение 18 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)»

Приложение 19 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»

Приложение 20 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ДОПРИЗЫВНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА»

Приложение 21 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ»

Приложение 22 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Приложение 23 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (КЛАССАХ), В КОТОРЫХ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА ЯЗЫКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА ИЛИ ИЗУЧАЕТСЯ ЯЗЫК НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА

Методические рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях образования в условиях распространения инфекции COVID-19

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь от 30.07.2020 г. «Об организации профессиональной подготовки учащихся учреждений общего среднего и специального образования на III ступени общего среднего образования в рамках учебного предмета «Трудовое обучение»

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 16.06.2020 № 483 "Об изменении приказа Министра образования Республики Беларусь от 6 августа 2019 г. № 630"

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 06.08.2019 № 630 "Об организации образовательного процесса по трудовому обучению по программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) в X-XI (XII) классах учреждений общего среднего и специального образования"

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 06.08.2020 № 582 Об изучении качества общего среднего образования в 2020/2021 учебном году

свернуть

Учебные пособия для IV четверти

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В IV ЧЕТВЕРТИ

Министерство образования Республики Беларусь сообщает, что в целях единых подходов к организации образовательного процесса в IV четверти

и обеспечения полного освоения содержания учебных программ разработаны рекомендации по всем учебным предметам по выполнению учебных программ в I-XI классах учреждений общего среднего образования.

С материалами можно ознакомиться здесь

свернуть

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Минский областной институт развития образования предлагает воспользоваться материалами новой рубрики сайта «В помощь педагогам при организации дистанционного обучения».

Раздел состоит из рубрик  «ИКТ-поддержка», «Образовательный контент», «Воспитательная работа», «Психолого-педагогическое сопровождение дистанционного обучения» и содержит электронные материалы и ссылки на обучающие Интернет-ресурсы. 

«В помощь педагогам при организации дистанционного обучения». 

свернуть

Методические рекомендации по организации домашнего задания

Вопрос о домашнем задании занимает одно из основных мест в процессе обучения учащихся. Этот вопрос напрямую связан со здоровьем ребенка. Естественно, что любой учитель прикладывает максимум сил для того, чтобы его ученики получили глубокие и прочные знания. Но при всей важности знаний необходимо признать, что главным, «первичным» является здоровье ребенка, а всё остальное, в том числе и знания, «вторично».
Грамотный подход к объёму, дозировке домашних заданий может в какой-то степени сохранить здоровье учащихся.

При организации домашних заданий следует выполнять следующие требования:

• задание должно быть понятно каждому ученику, т.е. все учащиеся должны точно знать, что делать и как делать (ясность задания);

• задание должно носить характер вопроса, посильного для самостоятельного решения. Задания не достигают цели, если к ним не дан соответствующий инструктаж или, наоборот, они чрезвычайно «разжёваны» (должны иметь проблемный характер);

• задание должно предопределять его проверку. При помощи контроля учитель воспитывает у учащихся старательность, исполнительность и аккуратность в работе (установка на контроль);

• задание на дом может быть фронтальным, дифференцированным и индивидуальным, но всегда с учетом особенностей класса (установка на индивидуализацию заданий);

• задание по предмету должно быть строго регламентировано и согласовано с заданиями по другим предметам (учет объема заданий);

• задание не должно быть однообразным и однотипным. В заданиях должны встречаться нестандартные вопросы, вопросы для предварительного обдумывания, наблюдений (разнообразие заданий);

• задание должно ориентировать учащихся на самостоятельный поиск решений, на использование полученных ранее знаний и навыков в новых условиях (развитие самостоятельности);

• в задания должны вводиться вопросы для повторения основных разделов программы (установка на повторение пройденного);

• каждое задание должно иметь трудность, но быть посильным для учащихся. Эту трудность они могут преодолеть при максимальном использовании всех своих способностей и умений (установка на преодоление трудностей учения);

• задания должны включать в себя вопросы, требующие от ученика умений сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы, применять усвоенные знания в новых ситуациях и т. п. (установка на развитие мышления);

Задание, направленное на усвоение материала урока, лучше давать в конце урока. Задание, нацеленное на закрепление какого-либо навыка, лучше давать сразу после упражнений, вырабатывающих этот навык. Задание, контролирующее знания учащихся, полезнее давать в начале урока.

Домашняя учебная работа тесно связана с работой на уроке, органически вытекает из предыдущего урока, является его продолжением и готовит последующий урок.

Недопустимо, когда плохо подготовленный урок заканчивается домашним заданием, включающим проработку незаконченного на уроке нового материала и упражнений к нему. Непосильный объем задания порождает хроническое недопонимание.

Следует помнить, что домашнее задание разъясняется и задаётся до звонка с урока и предельно понятно ученикам. Еще на уроке учитель должен быть уверен, что учащиеся знают, что, зачем и как делать дома. Задание должно быть посильным для большинства, не очень простым для сильных учащихся.

Необходимо предупредить излишнее увлечение домашними заданиями, которое может привести к перегрузке учащихся: исключить задания, рассчитанные лишь на механическую работу, слишком громоздкие задания, отнимающие много времени, но не дающие нужного положительного эффекта. Причиной перегрузки может быть и неверный расчёт учителя на умения учащихся, которых у них на самом деле нет.

Перегрузку вызывают и такие задания, о порядке и приёмах выполнения которых учащиеся не имеют ясных представлений, а также задания, не скоординированные учителем по другим предметам.

Постановка четкой цели каждого домашнего задания, отбор их видов и реальная оценка всех возможностей учащихся предупредит опасность перегрузки.

Согласно современным педагогическим и гигиеническим требованиям, обучение в первом классе проводиться без домашних заданий (только со второго полугодия возможны задания по чтению). Однако нередко это требование нарушается, как нарушается оно и тогда, когда на выходные, праздничные и каникулярные дни дети получают домашние задания.

Рекомендуемое гигиенистами время приготовления уроков не должно превышать во втором классе 1,2 часа, в третьем и четвёртом – 1,5 часа. При этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности детей. Объём домашнего задания по одному предмету должен составлять 4-5 часть всего времени, которое ученик затрачивает на подготовку уроков.

Необходим четкий ритм занятий. Для второклассника после 25 минут занятия – перерыв на 5-10 минут. Во время перерыва хорошо сделать несколько гимнастических упражнений, полезна специальная гимнастика для глаз. В третьем классе продолжительность занятий (без перерыва) может быть увеличена до 35-40 минут, а в четвертом – до 45 минут. Но на протяжении этого времени должна быть физкультпауза на 2-3 минуты. Во время большого (т.е. 10-минутного) перерыва учащиеся третьего-четвертого класса могут выполнить небольшую домашнюю работу (например, полить цветы).

Родители и дети должны чётко знать основные гигиенические требования, касающиеся выполнения домашних заданий: организация рабочего места, ритм и продолжительность занятия, сосредоточенность при их выполнении.

Проверка домашнего задания

Проверить выполнение домашнего задания – значит установить факт его выполнения, правильность выполнения, качество (как по содержанию, так и по форме), выявить самостоятельность выполнения, определить приёмы, использованные учащимися при самостоятельной работе дома, в конечном счете определить подготовленность учащихся к усвоению нового материала. Проверка домашних заданий требует определенной системы: содержание материалов проверки, его объём и последовательность (что и когда проверять); виды и приёмы проверки (какими способами и как проверять):порядок вызова учащихся (кого и когда проверять). Система проверки обязательно должна предусматривать методику проведения учета знаний и различные его формы, позволяющие охватить проверкой всех учащихся и получить достаточно данных для для суждения о знаниях каждого ученика.

Домашние задания теряют смысл, если их регулярно не проверять. В зависимости от содержания и задач урока, проверка домашнего задания может осуществляться как в начале урока (если тема урока является продолжением предыдущей), так и в конце (если тема новая).

Домашнее задание по белорусскому (русскому) языку

Упражнения, которые задаются в качестве домашнего задания, могут выполняться не только в письменной форме, но в некоторых случаях и в устной. Объём письменной домашней работы не должен превышать третьей части объёма работы, выполненной в классе. Время, которое затрачивается на выполнение устного упражнения, не должно превышать установленной нормы. Упражнения могут усложняться рядом разнообразных заданий, что увеличивает объём работы. Это также необходимо учитывать, исходя из того, что на переписывание упражнения обычно требуется от 8 до 15 минут.

Наиболее трудоёмкие задания, как, например, подбор примеров на определенное правило, составление схем, таблиц и т.д., необходимо давать без других заданий, обязательно с предварительной подготовкой, а в ряде случаев – как одно из дифференцированных заданий, с учетом индивидуальных возможностей учащихся.

По своему содержанию домашние задания могут быть связаны с материалом одного или нескольких уроков. Они могут включать в себя (как дополнительные задания или как часть основного задания) повторение ранее изученного. В любом случае необходимо придерживаться меры: при наличии достаточного объёма основного задания нецелесообразно перегружать учащихся дополнительными заданиями. Их необходимо давать в том случае, когда это действительно важно: в целях повторения изученного материала, которое необходимо для более ясной работы при изучении нового, или в связи с подготовкой к проверочным работам.

В качестве домашних заданий могут быть упражнения типа усложненного списывания со вставкой (букв, частей слова, целого слова), расстановкой и объяснением пропущенных знаков препинания, а также разные виды грамматического разбора.

Разумное чередование разных типов упражнений тренирует все виды памяти: зрительную (например, при выполнении упражнений на списывание), слуховую (при составлении устного рассказа), логическую (при оформлении схемы к изученному материалу), образную и эмоциональную (при устном описании предмета, явления).

Не все виды упражнений одинаково ценны в качестве домашних заданий в разных конкретных условиях. Поэтому учителю чрезвычайно важно решить вопрос о степени эффективности каждого из них в данном конкретном случае. Злоупотреблять такими заданиями, которые значительно увеличивают время выполнения уроков (составлять схемы, таблицы, готовить домашние сочинения и т. д.) недопустимо.

При проверке домашнего задания практикуются следующие способы:

• фронтальная проверка выполнения упражнения;

• выборочная проверка письменного задания;

• фронтальный опрос по заданию;

• выполнение аналогичного упражнения;

• взаимопроверка выполнения письменного задания;

• опрос по индивидуальным карточкам;

• опрос с вызовом к доске.

Таким образом, проверка домашнего задания может быть фронтальной и индивидуальной. Нельзя допускать универсализации способов проверки, используя изо дня в день одни и те же. Выход в рациональном использовании всех выше перечисленных способов. Важно не затягивать проверку домашнего задания, что приведет к непродуктивным потерям учебного времени.

свернуть